بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.707%) 153
اخبار Gta V
(15.46%) 307
Gta IV
(70.32%) 1396
Gta sa
(6.498%) 129
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1985