بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.700%) 151
اخبار Gta V
(15.45%) 303
Gta IV
(70.32%) 1379
Gta sa
(6.527%) 128
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1961