بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.657%) 154
اخبار Gta V
(15.51%) 312
Gta IV
(70.21%) 1412
Gta sa
(6.613%) 133
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2011