بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.501%) 175
اخبار Gta V
(16.37%) 382
Gta IV
(68.79%) 1605
Gta sa
(7.329%) 171
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2333