بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.495%) 155
اخبار Gta V
(15.66%) 324
Gta IV
(70.06%) 1449
Gta sa
(6.769%) 140
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2068