بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.608%) 154
اخبار Gta V
(15.51%) 314
Gta IV
(70.25%) 1422
Gta sa
(6.620%) 134
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2024